Zeeuwse Omgevingsvisie 2018

Hoe moet de fysieke leefomgeving van Zeeland er in de toekomst uit zien? Dat leggen we vast in de omgevingsvisie. Wilt u daarover meedenken? Vul dan deze enquête in!
start
 
De provincie is begonnen met het opstellen van de Zeeuwse Omgevingsvisie. Deze beschrijft hoe de fysieke leefomgeving van Zeeland er in de toekomst uit moet gaan zien.

Daarbij gaat het over de ruimtelijke ordening, maar bijvoorbeeld ook over waterveiligheid, natuur, milieu, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed.

Graag hoort de provincie uw mening over een aantal dilemma’s die daarbij spelen.

Voor meer informatie zie: https://www.zeeland.nl/ruimte/agenda-zeeuwse-omgevingsvisie   

 
Algemeen

In welke richting vindt u dat Zeeland zich in de toekomst zou moeten ontwikkelen?
 
In 2030 moet de provincie Zeeland vooral:


 
Naar een duurzame en concurrerende economie

Het gaat best goed met Zeeland, maar ook zijn er nog een aantal uitdagingen. Zo zal Zeeland moeten blijven investeren in haar economie. Om toplocatie te zijn moeten ook de digitale verbindingen, de fysieke bereikbaarheid en de woon-, werk- en leefomgeving kwaliteit uitstralen.
 
Bedrijven-, industrie- en haventerreinen

De economie trekt aan en bestaande bedrijven willen uitbreiden of nieuw bouwen. Sommige van die bedrijven liggen in het buitengebied (dus buiten de dorpen en steden).

Wat vindt u?

 
Bereikbaarheid

Bereikbaarheid is een belangrijke voorwaarde voor bedrijven en hun werknemers.

Wat vindt u van de volgende stelling?
Om het vestigingsklimaat te verbeteren moet de provincie meer investeren in betere verbindingen, naar voorbeeld van de Randstad en Vlaanderen.

 
Toelichting op uw antwoord

 
Leegstaande recreatiewoningen

Vooral langs de Zeeuwse kust staan veel particuliere recreatiewoningen een groot deel van het jaar leeg. Tegelijkertijd wordt er volop gebouwd aan vakantieparken voor recreanten zonder eigen recreatiewoning. Dit legt een extra beslag op de beschikbare ruimte. 

Wat vindt u?

 
Nieuwe vakantieparken

Zeeland is in trek bij recreanten en toeristen. Om hen een fijn verblijf te kunnen aanbieden zijn er de laatste jaren veel vakantieparken bijgebouwd en zijn er plannen voor nog veel meer.

Wat vindt u?

 
Onderwijs in Zeeland

Voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat zijn goed gekwalificeerde arbeidskrachten nodig. Veel Zeeuwse jongeren vertrekken na hun middelbareschoolopleiding om elders verder te leren. Een klein deel komt na de studie weer terug om in Zeeland te gaan wonen en werken.

Wat vindt u?

 
Naar een klimaatbestendige en klimaatneutrale samenleving

Om de negatieve effecten van klimaatverandering beperkt te houden, is het noodzakelijk te streven naar een klimaatneutrale samenleving. Dat betekent minder uitstoot van broeikasgassen en een klimaatbestendiger omgeving die de gevolgen kan opvangen, zoals wateroverlast, hittestress, zoetwatertekorten en overstromingsrisico’s.
 
Duurzame energie

Ter vervanging van aardolie zijn nieuwe, duurzame vormen van energieopwekking nodig, zoals windmolens en zonneparken. Wel kunnen deze het karakter van het Zeeuwse landschap veranderen.

Wat vindt u?

 
Zonneparken in Zeeland

Zonneparken zijn percelen die van oorsprong landbouwgrond zijn, maar in de toekomst vol zouden kunnen worden gelegd met zonnepanelen.

Wat vindt u van de volgende stelling?
Het Zeeuwse agrarische landschap is een goede plek om zonnepanelen aan te leggen.

 
Gevolgen van klimaatverandering

Als gevolg van de klimaatverandering zal er vaker extreme regenval optreden, maar ook langere periodes van droogte en hitte en een grotere kans op overstromingen door het stijgen van de zeespiegel.

Wat vindt u?

 
Zoet water en de Zeeuwse landbouw

Als gevolg van de klimaatverandering zullen de zomers steeds vaker periodes van droogte kennen. Door in de winter neerslagoverschotten op te slaan, in de bodem en in bovengrondse bassins, kunnen boeren en fruittelers in de zomer over meer zoet water beschikken. 

Wat vindt u?

 
Bescherming tegen overstroming

Zeeland heeft sterke duinen en dijken die ons tegen de Noordzee en de Deltawateren beschermen. Als deze primaire waterkeringen doorbreken kunnen oude binnendijken er misschien voor zorgen dat de overstroming beperkt blijft tot een klein gebied. Maar het op orde brengen van deze binnendijken kost veel geld. 

Wat vindt u?

 
Calamiteitenplannen

Mocht het toch tot een doorbraak komen, dan kunnen delen van Zeeland overstromen. De provincie vindt het belangrijk dat alle inwoners weten hoe snel en hoe hoog het water bij hun woning komt.

Daarom de volgende vraag:
Wat doet u als er binnen 24 uur een gevaarlijke Noordwesterstorm met windkracht-12 wordt verwacht en er een overstroming dreigt?

 
Naar een waardevolle leefomgeving

De onbebouwde, natuurlijke omgeving (zowel boven- als ondergronds) voorziet in allerlei maatschappelijke behoeften. Denk aan voedsel, grondstoffen, voldoende en schoon water, natuur, ruimte voor recreatie, beleving en identiteit, bescherming tegen wateroverlast, etc. Deze kwaliteiten worden belangrijker naarmate de economie groeit, het klimaat verandert en de milieuvervuiling toeneemt.
 
Natuur in Zeeland

De provincie vindt natuur belangrijk, maar vindt ook dat mensen ervan moeten kunnen genieten en er duurzaam gebruik van moeten kunnen maken. 

Wat vindt u?

 
Biodiversiteit

De natuur is eigenlijk overal. Ook in de dorpen, de steden en op bedrijventerreinen is er een variatie aan van nature voorkomende soorten planten en dieren. Toch loopt in Zeeland die biodiversiteit al jaren achteruit. Dat heeft meer gevolgen dan vaak wordt gedacht. Er kunnen bijvoorbeeld meer ongewenste insecten komen omdat hun natuurlijke vijanden verdwijnen.

Wat vindt u van de volgende stelling?
Het zorgen voor meer biodiversiteit is niet alleen een verantwoordelijkheid van de overheid en van natuurorganisaties, maar ook van burgers en bedrijven (bijvoorbeeld door te zorgen voor natuurvriendelijke tuinen, gebouwen, akkers, etc).

 
Toelichting op uw antwoord

 
Luchtvaart

Vliegen wordt steeds populairder. Daarbij inbegrepen zijn o.a. parachutes met motor (paramotors) en op afstand bestuurde drones. Maar het risico op overlast neemt ook toe.

Wat vindt u?

 
Nadere toelichting

Wat zijn voor u de belangrijkste redenen om een terughoudend beleid te voeren ten aanzien van de luchtvaart?

 
De Zeeuwse akkerbouw

Zeeland is een landbouwprovincie met een vruchtbare bodem, maar door langdurig gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen begint die bodemvruchtbaarheid minder te worden. Eén van de oplossingen zou kunnen zijn om kunstmest te vervangen door dierlijke mest.

Wat vindt u?

 
Glastuinbouw in Zeeland

In heel Nederland wordt gezocht naar plekken waar meer glastuinbouw (kassen) zou kunnen komen. Zijn daarvoor in Zeeland geschikte plekken te vinden?

Wat vindt u?

 
Intensieve veehouderij

De intensieve veehouderij met grote hoeveelheden dieren in gesloten stallen, roept bij sommigen vragen op met betrekking tot dierenwelzijn, milieu, landschap en volksgezondheid.

Wat vindt u?

 
Vrijkomende boerderijen en schuren

Veel boeren hebben moeite een bedrijfsopvolger te vinden. Hierdoor komen boerderijen en schuren te koop te staan. Als deze gekocht worden door ondernemers die er andere activiteiten starten, kan het karakter van het gebied veranderen. Heeft de provincie hier een taak?

Wat vindt u?

 
Naar een toekomstbestendige bereikbare woon-, werk- en verblijfsomgeving

Het samenspel van wonen, werken, recreëren en bereikbaarheid bepaalt in grote mate de kwaliteit van ons leven. Een goede bereikbaarheid is bovendien medebepalend voor een economisch gunstig vestigingsklimaat.
 
Leegstand van winkelpanden

Door onder andere de opkomst van de webshops op internet, komt de middenstand steeds meer in de problemen. In winkelstraten is dat zichtbaar door lege winkelpanden.

Wat vindt u van de volgende stelling?
Particulieren en ondernemers moeten de ruimte krijgen om nieuwe invulling te geven aan leegstaande winkelpanden.

 
Toelichting op uw antwoord

 
Woningbouw

Ondanks dat de bevolking van Zeeland nauwelijks toeneemt, is er wel behoefte aan meer woningen. Dit komt bijvoorbeeld omdat er meer éénpersoonshuishoudens komen. Mag er overal gebouwd worden, ook in het landelijk gebied? 

Wat vindt u?

 
Toekomstbestendig bouwen

Bij nieuwbouw wordt nog weinig rekening gehouden met de wensen en behoeften van toekomstige gebruikers. Die zullen verschuiven, bijvoorbeeld omdat de Zeeuwse bevolking vergrijst en langer zelfstandig woont. Het gevolg kan zijn dat het woningaanbod in de toekomst onvoldoende aansluit bij de vraag.

Wat vindt u van de volgende stelling?
Provincie en gemeenten moeten ervoor zorgen dat de woningen die nu gebouwd worden ook aan de toekomstige wensen kunnen voldoen

 
Toelichting op uw antwoord

 
Energiezuiniger woningen

Omdat aardgas op termijn schaars wordt en de uitstoot van broeikasgassen omlaag moet, zullen woningen ook energiezuiniger moeten worden.

Wat vindt u van de volgende stelling?
Binnenkort mogen er in Zeeland alleen nog nieuwe woningen gebouwd worden die geen aardgas gebruiken en energieneutraal zijn.

 
Toelichting op uw antwoord

 
Kwaliteitsimpuls van dorps- en stadskernen

In sommige delen van Zeeland zijn er straten waarin meerdere woningen permanent leeg staan. Ook verdwijnen winkels uit de stads- en dorpskernen en verhuizen sommige daarvan naar een bedrijventerrein aan de rand van de stad. Deze ontwikkelingen maken dat de stads- en dorpskernen als minder aantrekkelijk worden ervaren. Wat kunnen provincie en gemeenten doen?

Wat vindt u?

 
Voorzieningen in de dorpen

In sommige (kleinere) dorpen in Zeeland is het moeilijk om voorzieningen in stand te houden, zoals winkels, scholen en sportverenigingen.

Wat vindt u?

 
Nieuwe bedrijventerreinen

Het aanleggen van nieuwe bedrijventerreinen is voor ontwikkelaars en investeerders vaak interessanter dan het aanpassen en doorontwikkelen van bestaande eigendommen. Dit heeft als gevolg dat bedrijventerreinen zich na verloop van tijd kenmerken door leegstand en verpaupering.

Wat vindt u van de volgende stelling?
Bestaande bedrijventerreinen moeten eerst worden opgeknapt, voordat er nieuwe terreinen worden ontwikkeld

 
Toelichting op uw antwoord

 
Milieukwaliteit van de leefomgeving

Iedereen wil wonen en werken in een gezonde omgeving. Stank, lawaai, stof, teveel licht of een vieze bodem is niet iets waar de gemiddelde Zeeuw op zit te wachten. Toch moet er ook gewerkt worden; een juiste balans vinden tussen economie en leefomgevingskwaliteit is niet altijd eenvoudig.

Wat vindt u?

 
Hartelijk dank voor uw medewerking aan deze enquête!

Voor statistische doeleinden willen wij graag uw postcode, e-mailadres en leeftijdscategorie weten. Wij behandelen deze informatie volstrekt vertrouwelijk en anoniem. Na verwerking worden de door u ingevulde gegevens vernietigd.
 
Uw postcode: *

 
Uw leeftijd: *


 
Wilt u op de hoogte blijven?

Via de website https://www.zeeland.nl/ruimte/agenda-zeeuwse-omgevingsvisie kunt u op de hoogte blijven van het vervolg van het proces.

Wilt u ook per e-mail door ons op de hoogte worden gebracht?
     
 
Verzenden

Scroll naar beneden en klik op verzenden om uw antwoorden in te sturen.
 
Heeft u nog opmerkingen of wilt u de provincie iets meegeven? Dan kunt u dat hieronder kwijt: